O Kavli AB ägs av en stiftelse, Kavlifonden, med syfte att verksamhetens överskott ska gå till välgörande ändamål inom områdena humanitär hjälp, medicinsk forskning och kultur. O Kavli AB har tillverkning på fabriker i Älvsjö, Eslöv och Åbo samt låter legotillverka några produktkategorier.

MILJÖPOLICY

 

O.Kavli AB tar ansvar för vår lokala och globala miljöpåverkan.

Vi arbetar nära våra kunder, leverantörer, partners och konsumenter för att minimera vår miljöpåverkan. Vårt mål är att minska och förebygga effekterna från våra verksamheter där det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart genom att använda bästa praxis. Vi motiverar, informerar och uppmuntrar våra medarbetare att agera med ett miljömässigt ansvarsfullt beteende.

Vårt strategiska fokus:

 • Minimera koldioxidutsläpp samt utsläpp till luft och vatten
 • Minska energiförbrukningen genom energieffektiviseringar samt öka andelen energi från förnyelsebara källor
 • Minimera mängden avfall samt öka återvinningsgraden på vårt avfall
 • Minska användningen av kemikalier samt där möjligt byta till mer miljövänliga produkter
 • Sträva efter att våra produkter transporteras på ett klimat- och energieffektivt sätt
 • Arbeta för att minska matsvinn i kund och konsumentled
 • Arbeta för att uppnå ökad andel materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag samt högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.
 • Hantera vårt miljöansvar genom ett systematiskt tillvägagångssätt
 • Implementera interna utbildningsprogram för att öka medvetenhet samt arbeta med kontinuerliga förbättringar
   

O.Kavli AB kommer uppfylla eller överträffa gällande miljölagstiftning som hänför sig till företaget samt säkerställa att övriga bindande krav uppfylls.


O.Kavli AB mäter sin miljöpåverkan, sätter upp mål för löpande förbättringar samt följer upp utvecklingen.

 

Dokumentnamn

Miljöpolicy

 

Tillhörighet

Policys

Dok.nr

1055

Utgåva

11

Datum

2020-10-29

Godkänt av

JM

 

SÄKERHETSPOLICY  

 

Säkerhet inom O Kavli AB innebär att vi skyddar medarbetare, egendom, samarbetspartners och vår leveranskedja mot skada och störningar som kommer av uppsåtliga handlingar eller andra incidenter. Den övergripande målsättningen är att ge trygghet till alla intressenter, upprätthålla en god beredskap och ha en effektiv responsförmåga relaterat till säkerhet.

 

Vårt säkerhetsledningssystem innebär att vi:

 • Arbetar systematiskt med omvärldsbevakning, kommunicerar och samarbetar med relevanta aktörer inom säkerhetsområdet
 • Etablerar robusta processer och arrangemang för förebyggande skydd och respons vad gäller risker för brand, skada, stöld, intrång, sabotage och hot.
 • Gör säkerhetsriskbedömningar regelbundet vad gäller fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personsäkerhet och produktionssäkerhet
 • Förstärker säkerhetsåtgärder, säkerhetsarrangemang och kompetenser vid behov
 • Har en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter vad gäller säkerhet
 • Målsätter, verifierar och utvärderar vår säkerhetsprestanda med ambitionen att ständigt förbättra

 

Vi ska som minimum leva upp till de krav som ställs i lagstiftning och av myndigheter samt de åtaganden vi har gentemot våra kunder och andra intressenter.

 

Tillsammans med den grund vi har i våra värderingar och andra policys är avsikten att denna säkerhetspolicy och vårt säkerhetsledningssystem kontinuerligt ska bidra till god säkerhet för alla som är verksamma i eller berörs av O Kavlis verksamhet.

Dokumentnamn

Säkerhetspolicy

 

Tillhörighet

Policys

Dok.nr

2333

Utgåva

2

Datum

2021-10-29

Utfärdat av

JM

 

KVALITETS- OCH LIVSMEDELSSÄKERHETSPOLICY

 

Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela varuflödet och all personal ansvarar för att konsumenter och kunder tryggt kan använda våra produkter.

Vårt verksamhetsledningssystem, uppbyggt på HACCP principerna, grundar för kvalitativa och säkra produkter samt ett effektivt arbete där vi ständigt utvecklas och förbättras.

Vi strävar alltid efter att tillfredsställa uttalade och outtalade kund- och konsumentbehov med våra produkter och tjänster.
 

Vi ska som minimum leva upp till de krav som ställs i lagstiftning och av myndigheter samt de åtaganden vi har gentemot våra kunder.

Kommunikationen inom O.Kavli AB samt med kunder, affärspartners och andra aktörer i livsmedelskedjan ska vara öppen och effektiv.

Vi sätter upp mål inom området, följer upp utfallet och arbetar aktivt med förbättringar. Vi säkerställer att våra medarbetare har tillräcklig kompetens för att tillverka säkra produkter.  

Med våra värderingar skapar vi förutsättningar för ett kvalitetsinriktat och framgångsrikt O.Kavli AB.

Dokumentnamn

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

 

Tillhörighet

Policys

Dok.nr

1054

Utgåva

11

Datum

2021-10-29

Utfärdat av JM