Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela varuflödet och all personal ansvarar för att konsumenter och kunder tryggt kan använda våra produkter.

Vårt verksamhetsledningssystem, uppbyggt på HACCP principerna, grundar för kvalitativa och säkra produkter samt ett effektivt arbete där vi ständigt utvecklas och förbättras.

Vi strävar alltid efter att tillfredsställa uttalade och outtalade kund- och konsumentbehov med våra produkter och tjänster. Vi ska som minimum leva upp till de krav som ställs i lagstiftning och av myndigheter samt de åtaganden vi har gentemot våra kunder.Kommunikationen inom O.Kavli AB samt med kunder, affärspartners och andra aktörer i livsmedelskedjan ska vara öppen och effektiv.

 Vi sätter upp mål inom området, följer upp utfallet och arbetar aktivt med förbättringar. Vi säkerställer att våra medarbetare har tillräcklig kompetens för att tillverka säkra produkter.  

 Med våra värderingar skapar vi förutsättningar för ett kvalitetsinriktat och framgångsrikt O.Kavli AB.